Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Overdenkingen (Preken) Overdenkingen (Preken)

Op deze pagina verzamelen we, met toestemming, een selectie van de overdenkingen in de Grote Kerk te Oostzaan.

Bij de overdenkingen waarbij deze afbeelding is geplaatst is tevens de gehouden overdenking te beluisteren.
 
 
29 augustus 2021 - " Herders in deze tijd" door mevr. Anita Winter 29 augustus 2021 - " Herders in deze tijd" door mevr. Anita Winter
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het beeld van de goede Herder is velen van ons dierbaar. De herder die zijn schapen bij name kent, hen voorziet van wat ze nodig hebben, zijn leven riskeert om ze uit gevaar te redden. De afbeeldingen die we ervan kennen - een herder omringd door een kudde schapen meestal met een lammetje in zijn armen in een lieflijke omgeving van heuvels vol groen gras en stromend water - geven ons een gevoel van rust en veiligheid, ja, van zorgeloosheid. God, Jezus zorgt voor ons en gaat met ons mee heel ons leven lang, zelfs door dalen van duisternis en dood. Niet voor niets is psalm 23 een geliefde psalm bij uitvaartdiensten.

Toch is ons leven meestal geen aaneenschakeling van rust en veiligheid en zeker niet van zorgeloosheid: we zitten midden in een pandemie, mensen worden ziek, sommigen ernstig of houden nog lang klachten, en er gaan nog steeds mensen dood. In andere delen van de wereld zijn oorlogen en conflicten, honger en dorst en miljoenen zijn op de vlucht. Hoe kan dat als Jezus voor velen van hen de goede Herder is? Zorgt Hij dan toch minder goed voor zijn schapen dan we mogen aannemen? Misschien is het goed eerst eens naar de context te kijken waarin Jezus spreekt over zichzelf als de goede Herder.

In hoofdstuk 9 heeft Jezus een blindgeboren man genezen. De man kan voor het eerst van zijn leven zien. Je zou denken dat dat alom reden tot vreugde is. Maar de farizeeërs en schriftgeleerden zijn er allerminst blij mee. Ze zijn niet alleen vol ongeloof - die man zal wel helemaal niet blind geweest zijn -, maar hebben ook hun oordeel over Jezus klaar: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Het is in reactie op deze confrontatie dat Jezus begint te spreken over herders en schapen.
Het is een beeld dat in alle grote oude rijken, Egypte, Assyrië, Babylonië veel gebruikt werd als aanduiding voor een heerser die zijn onderdanen ‘weidt’, over ze heerst. In het Oude Testament is het niet de koning, maar God die regelmatig getypeerd  wordt als herder die voor zijn kudde uitgaat en de schapen naar weideplaatsen en rustplaatsen aan water brengt. Koningen en priesters worden ook wel herder genoemd maar meestal impliciet en dan vaak in negatieve zin. Zoals we in Ezechiël hebben gelezen dat God betere herders zal aanstellen, omdat de eerdere herders niet goed voor de kudde zorgden. Niet elke herder is dus een goede herder.

Tegen deze achtergrond spreekt Jezus over herders, huurlingen, schapen, wolven en de goede Herder. De goede Herder onderscheidt zich van de andere herders en huurlingen: hij is de eigenaar van de schapen, de schapen luisteren naar zijn stem en volgen Hem, Hij zet zo nodig zijn leven op het spel voor de schapen. Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder’. Of, wat in het Grieks ook mogelijk is: ‘Ik benis de goede Herder’. Door zo over zichzelf te spreken identificeert Jezus zich met Ik ben, met God s. En zoals God de Herder is van zijn volk Israël, zo is Jezus de Herder van allen die naar zijn stem luisteren en Hem volgen. 

En dat steekt schril af bij die andere herders. De schapen kunnen hen niets schelen, of letterlijk: ze hebben geen hart voor de schapen. Ze weiden de schapen alleen voor hun eigen gewin. Bij Ezechiël gaat om tastbare zaken: wol, kaas, vlees. Dat zijn heersers die hun onderdanen wel hoge belastingen opleggen, maar niet zorgen dat het ook goed met ze gaat. Ze moeten maar voor zichzelf zorgen, zoals de heerser met alles wat hij ontvangt van zijn onderdanen ook alleen voor zichzelf zorgt. Heersers zoals we ze vandaag de dag nog steeds kennen: de CEO’s die dikke bonussen in ontvangst nemen, maar het gewone personeel afknijpen met een tijdelijke contract of flexwerkers inhuren.
De herders, de huurlingen over wie Jezus spreekt bekommeren zich ook niet om de schapen die hen zijn toevertrouwd, maar op een andere manier. Ze leggen de schapen zware lasten op in de vorm van allerlei regels. Regels die niet per se verkeerd zijn, maar die ongeacht de omstandigheden moeten worden nageleefd. Regels gaan voor de zorg voor de schapen. ‘Nee’, zegt Jezus, ‘het gebod van de liefde tot God en de naaste gaat boven alles. Jullie farizeeërs zijn slechte herders van de mensen die aan jullie zorg zijn toevertrouwd. Als jullie je schapen voeden met regels in plaats van met de liefde van God, verkommeren ze en worden de regels als wolven die de mensen verscheuren en op zichzelf terugwerpen. Jullie denken alleen aan je eigen hachje, bang als jullie zijn dat de regels zich tegen jullie keren.

Ook dit soort herders komen we in onze tijd nog regelmatig tegen, misschien wel juist in onze tijd en in ons land, waarin alles gevangen lijkt te zijn in regels en formulieren. We hoeven maar aan de toeslagenaffaire te denken. De belastingdienst voerde als een ‘huurling’ de regels van de regering uit en protesteerde niet, toen bleek dat de regels heel nare gevolgen kon hebben. Tegen wil en dank is het langzaam maar zeker bij de regering doorgedrongen dat regels boven mensen zijn gegaan, regels die mensen kapot hebben gemaakt. En we hebben gezien dat het niet helemaal zonder gevaar is, de schapen tegen de wolven, tegen de kapotmakende regels te beschermen. Dat je met kritiek op deze regels je politieke leven op het spel zet. Als je probeert een goede herder te zijn van de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd, staan de slechte herders klaar om je aan hun kant te krijgen of weg te promoveren. Of je op een andere manier onschadelijk te maken.

Waarom laat de goede Herder, waarom laat God dit soort dingen eigenlijk gebeuren? Als Hij voor de schapen zorgt, zou hen dit toch niet mogen overkomen? Is Jezus wel echt de goede Herder? Jazeker, maar niet zo letterlijk als Hij in de gelijkenis vertelt. Daarvoor is het ook een gelijkenis. Jezus is de goede Herder, omdat Hij de schapen naar groene weiden en rustige wateren voor de ziel brengt, omdat Hij de ziel beschermt door zijn leven te riskeren voor de aanvallen van de duivel. Hij geeft mensen op zielsniveau alles wat ze nodig hebben: een herstelde relatie met God, waardoor zijn kudde, zijn schapen één met God zijn en delen in zijn liefde. 

Christenen aan het eind van de eerste eeuw, de tijd waarin het Johannesevangelie geschreven is, leefden in een tijd die minstens zo onzeker was als de onze. En zeker voor jonge christelijke gemeentes in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar de gemeente waarvan Johannes deel uitmaakte meestal gezocht wordt. Bij tijd en wijle hadden ze vervolging van de Romeinse overheid te duchten, maar vooral waren er interne problemen. De tempel was verwoest en joden en joden-christenen zochten naar nieuwe wegen om hun geloof vorm te geven nu de tempeldienst niet meer mogelijk was. De scheiding tussen joden en christenen, die hierin verschillende wegen gingen, werd onontkoombaar en ging gepaard met conflicten, totdat de messiasbelijdende joden uiteindelijk uit de synagoge werden gezet.

In deze situatie was het voor de christenen in Klein-Azië een grote troost en bemoediging te weten dat Jezus hun goede Herder was, dat zij door Hem, door zijn dood en opstanding, in Gods nabijheid konden leven. En dat ieder die naar Jezus’ stem luistert veilig is voor de wolven, die de schapen van de gemeente roven en de kudde uiteenjagen. Wie die wolven waren, was voor de johanneïsche christenen wel duidelijk: iedere valse leraar die hen van Gods liefde wilde scheiden door Jezus niet te erkennen als de Messias of door te vertrouwen op eigen goedheid en kracht. De grote verleider, de satan die door de dood en opstanding van Jezus geen vat meer op ze had.

We zien dus dat de gelijkenis van de goede Herder verschillende lagen heeft die door elkaar heenlopen en elkaar aanvullen: Jezus is de goede Herder door wie de schapen, de gelovigen verbonden zijn met God en in de zon van zijn liefde kunnen opbloeien, hoe hun omstandigheden in het leven ook zijn. Naast de goede Herder geeft God ook menselijke herders die verantwoordelijkheid hebben over een kudde, klein of groot, als ouder, afdelingschef, directeur, kerkenraadslid, volksvertegenwoordiger of president. Of in de gemeente over elkaar in het onderling pastoraat. Herders die naar de stem van de goede Herder luisteren, zullen proberen een herder te zijn zoals Hij en niet in de alleen aan hun eigen welzijn denken, maar ook dat van hun kudde op het oog hebben. 

Wie niet naar de woorden van de goede Herder luistert, loopt de kans een slechte herder te worden die zich precies voldoende om de schapen bekommert dat ze hem een goede opbrengst opleveren. Of een huurling die niet zelf de schapen kwaad doet, maar zeker niet zijn leven wil riskeren als anderen de schapen kwaad doen. Zij zijn de zogenaamde bijstanders, de mensen die niet zelf pesten, maar ook niets doen om het te voorkomen. Mensen die niet tegen autoriteiten in durven gaan of vasthouden aan regels zijn regels. 

En er zijn wolven die de schapen willen wegroven van de herder en de kudde uiteenjagen. Dat is alles dat en iedereen die ons wil scheiden van Gods liefde, die de grond van ons bestaan is.

Zo legt de goede Herder het fundament voor een leven in volheid, maar vraagt God mensen om mee te helpen zijn Koninkrijk op aarde gestalte te geven.

Doet u mee?
Amen
 
13 december2020 - " Wees elkaar niets schuldig behalve liefde " 13 december2020 - " Wees elkaar niets schuldig behalve liefde "


Gemeente,

Wij zijn allemaal corona-moe. Regel-moe. Persconferenties-moe. Thuis-blijven-moe. Afstand-houden-moe. Mondkapjes-moe. Rutte/de Jonge-moe. Overheids-moe.

In de wandelgangen en in de pers wordt dan ook de vraag fel bediscussieerd hoe je kerst viert en of je de corona-regels aan je laars lapt of niet. Of je de gordijnen dicht doet of dat je de familie-etentjes verdeelt over de verschillende feestdagen. Er wordt geteld, tellen de kinderen nu mee of niet en tot welke leeftijd? En wie gaat dan bij wie op bezoek en heeft dat eigenlijk wel nut om je aan de regels te houden? Er wordt gevreesd dat met de kerst ook het virus hoogtij gaat vieren, maar ja, als de buren het toch ook doen…En heb je 10 dagen quarantaine ervoor over om kerst met je familie in het buitenland te vieren en wie controleert dat eigenlijk of je echt in quarantaine blijft?

“Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt.” Aldus de bijbel…

Dit hoofdstuk dat Paulus zo’n 2000 jaar geleden als brief schreef aan de gemeente in Rome is in de loop van de tijd vaak, al te vaak verschrikkelijk misbruikt. Je moet je aan het gezag onderwerpen, je koest houden. Kleinzielige burgerlijkheid is hiermee in de hand gewerkt. Meelopen en niet opstaan tegen de meest verschrikkelijke regimes. Onlangs nog heeft onze kerk, de Protestante Kerk in Nederland, openbaar schuld belijdt dat ze niet actief genoeg was in het verzet tegen het Nationaalsocialisme en de Jodenvervolging tijdens de tweede wereldoorlog.

Gezag voor de overheid? Gezag voor instanties, grootheden boven je die je blind moet volgen: ik ben er allergisch tegen. Moeten we Romeinen 13 niet maar beter uit de bijbel schrappen, in de kast zetten, er niets mee doen? Komt er niet meer kwaad uit dan goed als we de “overheid erkennen”? Zo’n tekst van Paulus werkt dan ook zwaar op mijn zenuwen. Zeker nu, want net zoals iedereen ben ook ik corona-moe, overheids-moe, gedoe-moe.

Ik heb me de laatste paar weken intensief beziggehouden met de Romeinenbrief van Paulus, in de interpretatie van Karl Barth. Karl Barth was een Zwitserse theoloog, misschien wel de meest invloedrijke Europese theoloog van de 20e eeuw. Hij was, samen met andere bekende figuren zoals Dietrich Bonhoeffer en Martin Niemoeller, een verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog die probeerde om de kerk te bewegen om niet het gezag van het Nationaalsocialisme te erkennen. Om Jodenvervolging een halt toe te roepen, om solidair te zijn met Israël. En niet alleen met Israël, maar met allen die kwetsbaar zijn. Om niet weg te kijken, niet te zwijgen zoals dat gedicht van Martin Niemoeller zo indrukwekkend vertelt:

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Karl Barth was trouwens sociaaldemocraat, had ook sympathie voor het communisme, had een hekel aan kleinburgerlijkheid, was een ongelofelijk intelligente theoloog en zeker geen mak schaap dat de regels van de overheid volgt zonder na te denken, alleen maar omdat de instantie boven je het zegt. Zijn herziene commentaar op de Romeinenbrief die wereldberoemd is geworden schreef hij in 1922. Revolutie zat in de lucht en daar was Barth zeker niet vies van. Als rode dominee ging hij in zijn gemeente in Safenwil in Zwitserland de arbeiders op zondag middag uitleggen wat hun rechten zijn.

En toch, Barth valt Paulus bij: Inderdaad, je moet het gezag van de overheid erkennen. De overheid is ingesteld door God. Revolutie, opstand tegen de instanties boven je, Barth zag er niet al te veel heil in om dat te doen.

Maar dat wil niet zeggen dat de overheid feilloos is, dat de overheid alleen maar goed doet. Niet voor niets las Barth en lazen wij vandaag de laatste zin uit hoofdstuk 12 erbij: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen.”
Met andere woorden: de overheid is niet het goede, in tegendeel, ook aan de overheid kleeft kwaad. De overheid heeft niets met Gods koninkrijk, met de hemel, met gerechtigheid te maken, het is slechts noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk. Niet meer, maar ook niet minder.

Want wat gebeurt er, vraagt Barth zich af, als je tegen de overheid ingaat. Als je de regels aan je laars lapt, als je in opstand komt, de revolutie uitroept? Uiteindelijk gebeurt het volgende: de revolutie wordt het nieuwe gezag, wordt overheid, wordt net zo slecht of misschien nog slechter dan wat er daarvoor was. Denk maar aan de Franse revolutie die eindigde in de Terreur onder Robespierre. Of ken je nog het satirische boekje “Animal Farm” van George Orwell waarin de revolutie op de boerderij eindigt in het communistische terreurbewind van de varkens? De kritiek van het communisme dat begon als beweging voor gerechtigheid, als emancipatie van de arbeiders en hen die onderdrukt werden en eindigde in de vorige eeuw met massa-moorden en leven in onvrijheid. De onderdrukte wordt zelf onderdrukker – dat is volgens Barth vaak, te vaak wat er gebeurt bij een revolutie, bij een opstand tegen de overheid, hoeveel sympathie je ook kunt hebben voor de idealen van de opstandelingen.

Natuurlijk is dit niet zo zwart-wit en zijn er uitzonderingen. Zo zijn er grenzen om het gezag van de overheid te volgen. Hitler en het nationaalsocialisme was zeker zo’n uitzonderlijk gruwelijke overheid die dusdanig kwaad was, dat het goede doen noodzakelijk betekende om in opstand te komen. En Barth was, zoals gezegd, een van de theologen die in opstand kwam tegen het Nationaalsocialisme.

En toch blijft hij erbij: je moet het gezag van de overheid erkennen en daarin volgt Barth Paulus, de auteur van de Romeinenbrief, die het voor het eerst zei over de overheid in Rome, met het Romeinse recht. Wel…Romeinse recht? Vaak, te vaak was het onrecht in het Romeinse rijk. Jodenvervolging, christenvervolging, willekeur, militarisme – het Romeinse recht kende zijn schaduwkanten. Het leven voor de christenen in Rome was allesbehalve rustig en vredig.

De veiligheid, de rechten, de mogelijkheden die wij in het democratische Nederland kennen is een luxe die de meeste mensen vandaag en door de geschiedenis heen niet kennen. En dan wil ik niet zeggen, dat het allemaal tof is in Nederland. Ook hier is armoede, onrechtvaardigheid, wordt er te veel naar de sterken en rijken geluisterd en worden de armen en kwetsbaren de slachtoffers van de economie. Maar dat een stem uit de geschiedenis die leed onder de overheid ons toeroept dat wij de overheid moeten respecteren – dat is op z’n minst iets om over na te denken als we ons druk erover maken of we met kerstmis de corona-regels volgen of niet.

Paulus en Barth, het zijn denkers die niet zomaar blind buigen voor overheidsgezag. Maar zij zeggen: een politieke revolutie brengt niet per se meer gerechtigheid. Het brengt ons niet per se, altijd – en nogmaals: uitzonderingen daargelaten - dichter bij vrede. Gods koninkrijk kunnen wij, wij mensen met onze handen en voeten niet bouwen. Daarvoor zijn wij te ver verwijderd van God. Daarvoor zijn wij te bang, te kleinzielig, te druk met ons eigen gedoetjes.
Wij mensen hebben geen benul wat hemel op aarde betekent, wat vrede van God wil zeggen, welke revolutionaire kracht in liefde schuilt.

En hier komt het: Paulus en Barth, ze roepen de revolutie uit. Niet de revolutie tegen de overheid. Niet de revolutie tegen de regels. Niet de eigen wijsheid, maar ze roepen de revolutie van de liefde uit. “Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde”.

De liefde – het is een onmogelijke mogelijkheid voor ons mensen. Een dimensie in ons bestaan waar God, Christus als een bliksem kan inslaan.

Ook aan de liefde kleeft vaak egoïsme, zelfbelang, oneigenlijke motieven. Lief hebben we maar al te vaak wie op ons lijkt. De vreemdeling, de kwetsbare, zij met wie je liever niet gezien wordt, die kunnen we maar moeilijk liefhebben, zo weten we uit psychologisch onderzoek. En liefde kan bevriezen door angst en jaloezie en controle, door de vrijheid van een ander niet te respecteren en de geliefde om te willen buigen naar je eigen beeld en gelijkenis. Aan de liefde kleeft vaak het al te menselijke.

En toch: de liefde is een onmogelijke mogelijkheid. Het grootste gebod, de kern van het geloof van Israël en zo ook van ons geloof. Want in de ander, in jezelf kom je niet alleen een mens tegen die niet weet hoe je lief moet hebben. Die niet weet wat liefde eigenlijk is. Maar in de ander, in jezelf, in ieder mens, ja zelfs in de grootste sukkel, de vijand, hem, haar die je van je grond van je hart veroordeelt, in elke mens kom je de Ene tegen die jou hoe dan ook liefheeft, bemint, in de ogen kijkt en zegt: jij, jij bent een geliefd mens van mij.

Wie je ook bent, wat je ook doet of hebt gedaan, de Ene in ieder mens, de verborgene, de liefde – daar is God aanwezig als nergens anders. Daar wordt de hemel waar. Daar kussen recht en vrede elkaar. Daar wordt God geboren, als de onmogelijke mogelijkheid. Daar vindt de revolutie van de liefde plaats die de kwetsbaren beschermt, de rechtelozen recht verschaft, de bevreesden opbeurt, de gevangenen bevrijdt en de verlorenen redt uit diepste nacht.

Wordt wakker, roepen ze ons toe vanuit de geschiedenis. De nacht loopt ten einde, de dag is naderbij. Zo dicht als nooit tevoren. In het kind in de kribbe, in de grond van ons hart, in de ogen van de ander, de vreemdeling, de kwetsbare, in de roep, het goddelijk appel, de vraag om liefde van de andere kant. Ja zelfs verborgen in het gelaat van de vijand is de Ene, de liefde steeds weer de onmogelijke mogelijkheid.

Waar God spreekt, altijd weer spreekt, van de dag die komt, van de vrede die daagt, van de toekomst die ons wenkt, van de liefde en vrede die alle verstand te boven gaat, daar kan het gebeuren dat ook wij liefhebben. Daar kan het gebeuren dat we voor een kribbe, een voederbak staan. Dat we ons buigen voor dat wat oneindig kwetsbaar, oneindig weerloos is. Waarvoor we alles moeten opofferen, ons geld, ons goed. Dat we moeten beschermen, koesteren, waarmee we ons moeten omkleden.
Dat kind in de kribbe dat ons vrede brengt, ware liefde, dat ons bevrijdt uit de diepste duisternis en ons een toekomst geeft, weergaloos, waarop we niet hadden durven te hopen.

En dan rest er nog een vraag: wat doen we met kerst? Wees elkaar niets schuldig, behalve de liefde. Een betere raad is er niet.

Amen
 
05 april 2020 - Het Bonhoeffer jaar

05 april 2020 - Het Bonhoeffer jaar

Als u beschikking heef over een smartphone, heeft u misschien net als ik op uw telefoon de NOS app geïnstalleerd. Op de NOS app is het nieuws steeds te volgen. Op dit moment lees ik vaak de live blog over het Corona nieuws. Je kunt er wel stapelgek van worden. Het is op dit moment een beetje de balans zoeken tussen geïnformeerd blijven en je hoofd af en toe wat rust te gunnen.

Maar voordat de corona uitbraak het nieuws domineerde, keek ik met de NOS app ook af en toe naar de blog 75 jaar bevrijding.
Dat is een groot project om een jaar lang het nieuws van 75 jaar geleden te presenteren alsof het vandaag gebeurt. Met aandacht voor de verhalen van mensen om zo de geschiedenis beter te kunnen begrijpen. Zeker voor de mensen die de oorlog zelf niet hebben meegemaakt, blijft het toch van belang om de geschiedenis te kennen en te begrijpen. Opdat het nooit meer gebeurt...
 
lees meer »
 
24 november 2019 "Zingen"

24 november 2019 "Zingen"

Zingen is van alle tijden. Zingen biedt troost en rust. Zingen verbindt mensen aan elkaar, het verheft ons boven onszelf. Wanneer je met andere zingt, dan valt je eigen stem weg, word je opgenomen in een koor van stemmen. Zingen kan vanwege blijdschap en vanwege verdriet. Je kunt de meest vreselijke dingen zingen, maar de hemel kan er ook van open gaan.

Onze Schriftlezing Psalm 46 is eigenlijk geen schriftlezing. Het is een lied. Op de wijze van de jonge vrouwen staat er boven aan.
Hoe dat vroeger...
lees meer »
 
06 oktober 2019 "De wereld wordt wakker

06 oktober 2019 "De wereld wordt wakker
en er komt verandering of je dat leuk vindt of niet"

Gemeente,
Woorden van de jonge milieuactiviste Greta Thunberg uit een speech die ze twee weken geleden bij de VN-klimaattop hield. U heeft ongetwijfeld over deze jonge vrouw gehoord, want zij beroert de gemoederen. Zeer negatief wordt over haar gesproken, persoonlijk wordt ze aangevallen en tegelijkertijd weet zij miljoenen mensen, scholieren in veel landen te inspireren om de straat op te gaan om te demonstreren tegen het milieubeleid van de machtigen.
 
lees meer »
 
15 september 2019 - De Zalving van David

15 september 2019 - De Zalving van David

Het verhaal van David en Goliath is een van de toppers van de bijbel. Wie kent het verhaal niet van de herdersjongen David die de reus Goliath te slim af is en hem met een slinger en een steen weet te overwinnen. Het is een verhaal dat stof is voor spannende jeugdromans. Het kleine broertje dat door de vader met een lunch box naar zijn grote broers aan het front is gestuurd.

De grote broers die liever niet met de kleine wijsneus willen worden gezien terwijl ze elkaars krachten meten...
lees meer »
 
28 augustus 2019

28 augustus 2019
De kerk als ontmoetingsplek van verschillende reisgenoten

In de afgelopen maanden ben ik bijna alle weken ergens anders naar op reis geweest. Het begon een beetje met een lange week Taizé in die week dat het zo enorm heet hier was, welnu, dat was het daar ook. Toen een week terug en dan een week naar Erichem met mijn gezin. En dan een week Evensongs zingen in Engeland. Een lange week net zoals Taizé ook met een groep gemeenteleden en kennismaken met sociale types in de rest van het koor uit heel Nederland. Een zeer aimabele Groninger was mijn wing-man in het tenoren-rijtje. Hij bad vol overtuiging de Engelse gebeden mee.
lees meer »
 
02 juni 2019 God en de tragiek van het leven.

02 juni 2019 God en de tragiek van het leven.

Sinds Donald Trump president van Amerika is hebben wij thuis een nieuwe hobby: delen van de late night shows kijken waarin Amerikaanse 'hosts' zoals Stephen Colbert of Trevor Noah op een humoristische en tegelijkertijd zeer kritische wijze commentaar leveren op de nieuwste schandalen van Trump. Comedians vieren hoogtij met hun huidige president. Maar ja, of het presidentschap van Donald Trump nu zo om te lachen is, is natuurlijk de vraag. Naast comedians zijn het ook bepaalde christelijke stromingen in Amerika die werkelijk blij zijn met de huidige president...
lees meer »
 
17 maart 2019 Mw. Anita Winter.

17 maart 2019 Mw. Anita Winter.
Preek Lukas 9: 28-36, Exodus 34: 25-37

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Hoe vertel je aan anderen een gebeurtenis waarin je een glimp van Gods aanwezigheid hebt opgevangen? Een gebeurtenis die je zoveel hoop en vertrouwen voor de toekomst geeft, dat ze een leven lang niet meer verdwijnen. Hoe anders dan door middel van beelden uit onze menselijke werkelijkheid, hoewel er geen woorden zijn die precies beschrijven wat je is overkomen. En de beelden die je gebruikt geven altijd maar gedeeltelijk weer wat je nu echt is overkomen...
lees meer »
 
25 november 2018 Eeuwigheidszondag

25 november 2018 Eeuwigheidszondag
Schriftlezing Johannes 11:1-3.17-44

Soms staan de teksten die we uit de bijbel lezen heel ver van ons af. Verhalen over de tempel in Jeruzalem of spijswetten komen uit een wereld die we niet kennen. Verhalen over de schepping zijn letterlijk beschouwd niet verenigbaar met onze wetenschappelijke inzichten. Bijbelse teksten die bepaalde culturele waarden als gegeven veronderstellen, bijvoorbeeld de ondergeschiktheid van de vrouw, passen niet bij onze culturele waarden.
En ook het verhaal van vandaag..
lees meer »
 
21 oktober 2018 - Muziek is een krachtig medium

21 oktober 2018 - Muziek is een krachtig medium
(Psalm 98 en Efeziers 5:11-20)

Een tijd geleden heb ik op de televisie een bijdrage gezien over een pianist met Joodse wortels, Francesco Lotero. Hij verzamelt al tientallen jaren muziek die is ontstaan in concentratiekampen. Muziek van Joodse componisten die soms op wc papier is geschreven. Liederen van gevangenen van verschillende nationaliteiten en godsdiensten uit Theresienstadt, Auschwitz en Dachau. En hij verzamelt ook muziek uit andere gevangenkampen...
lees meer »
 
16 september 2018 - Namen (Startdienst en Vredeszondag)

16 september 2018 - Namen (Startdienst en Vredeszondag)
(Jesaja 25:6-8 en Lucas 19:1-10)

Namen horen bij ons. Ze maken deel uit van onze identiteit. Het is haast onmogelijk om over jezelf of een ander mens na te denken zonder daarbij ook aan de naam van die persoon te denken.

Onlangs was er, ik geloof op het journaal, een bijdrage over het veranderen van je voornaam.Het gebeurt weleens dat mensen in Nederland hun voornaam willen veranderen. Dat is best een gedoe en ook nog een dure grap, dus zomaar doe je dat niet. Dan is er meestal echt iets aan de hand met je naam...
lees meer »
 
29 juli 2018 - Tegen beterweters in

29 juli 2018 - Tegen beterweters in
Schriftlezingen: Psalm 1 en 1 Johannes 3:16-24

“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters”. De vertaling van psalm 1 in de Statenvertaling zal de een of ander nog bekend in de oren klinken. Maar voor wie niet met deze taal is opgegroeid, zullen de woorden misschien wel uit een andere wereld komen. “Welgelukzalig”, “goddelozen”, “zondaren” en het “gestoelte der spotters...
lees meer »
 
17 juni 2018 - Over de eerbied

17 juni 2018 - Over de eerbied
Gemeente, lieve mensen,

Er zit iets bijzonder irritants in de Schriftlezing van vandaag. Ergerlijk is het, vervelend. "Want de aarde brengt van zelve vruchten voort'' zo vertaalt de Statenvertaling. De nieuwe Bijbelvertaling zegt "de aarde brengt uit zichzelf vrucht voort'' en de Naardense benadrukt terecht, zo vind ik, het passieve karakter van het groeien van vruchten "vanzelf draagt de aarde vrucht''.
 
lees meer »
 
3 juni 2018 - Sabbatsvrijheid

3 juni 2018 - Sabbatsvrijheid
(Overdenking Intrede Oostzaan)

Deuteronomium 26: 4 - 11 en Markus 2: 23 - 3: 6

Een gesprek over de geopende winkels op de rustdag, zouden we met de vertegenwoordigers van de Farizeeërs niet eens hoeven te voeren. Het antwoord is wel duidelijk. Zoals we in de lezing uit het evangelie naar Marcus hebben gehoord: wanneer er op de rustdag al niet te ver gewandeld en aren geplukt mogen worden...
lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst 23 juni
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Fred Toetenel 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
16-6-2024 


Ds. Pieter van der Woel
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
juni 2024


Deadline volgend nummer:
 28 juni 2024 
(Volgende blad is voor juli, aug, sept)
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.