Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Statuten van de vereeniging Statuten van de vereeniging
Statuten van de vereeniging tot het doen herleven van het kerkelijk godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk te Oostzaan.
 
Par.1. Naam, grondslag en doel.  Art.1 Er bestaat in Oostzaan eene vereniging tot het doen  herleven van het kerkelijk godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsch Hervormde Kerk.
Zij heeft tot grondslag den Bijbel naar de belijdenisschriften der Nederlandsch Hervormde Kerk uitgelegd en tracht door prediking of onderwijs naar dat dit noodzakelijk mocht zijn in de ruimsten zin des woords het zuivere Evangelie van den Heer Jezus Christus in de gemeente te verkondigen onafhankelijk van het feit of dit eveneens in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Oostzaan geschiedt.
P

Par.2. Leden Art.2.Leden van de vereeniging zijn zij, die leden van de Nederlandsche Hervormde
Kerk zijn, met art 1 instemmen, eene jaarlijksche contributie van één gulden of een driemaandelijksche contributie van vijf en zestig cents betalen en tot wier toelating als zoodanig de algemeene vergadering heeft besloten.

Art.3. Alle andere personen welke de vereeniging materieel door gelden of goederen steunen zijn donateurs of donatrices.

Par.3. Rechten en verplichtingen der leden. Art.4. Zij die lid der vereeniging wenschen te worden moeten zich daartoe minstens veertien dagen voor de algemeene vergadering tot het bestuur wenden hetwelk op de algemeene vergadering de voorgestelde leden  aan ballotage onderwerpt. Zoo door de algemeene vergadering tot de toelating wordt besloten moet het nieuwe lid 2,50 entrée betalen en voorts zijne attestatie  van de Nederlandsch Hervormde Kerk vertoonen, en eindelijk in een daartoe aan te leggen boek de verklaring onderschrijven dat hij of zij met art 1 der statuten overeenstemt.

Art.5. Het lidmaatschap loopt van 1 Januari tot 31 December terwijl daarvan een diploma wordt uitgereikt.

Art.6. Leden der vereeniging zijn thans niet onderworpen aan de bepalingen van art 4 de navolgende personen 1. Jan KaterCzn 2. Willem Dral Czn 3.Jacob Kouspen Czn 4. Cornelis Fraaij Nzn  5. Adriaan Slinger 6. Christiaan Pieters 7. Cornelis Slinger 8.Cornelis Kuiper 9. Cornelis Kater 10. Cornelis Abbring 11. Pieter Wit 12. Teunis Schaft Jzn  13. Jan Fraaij, 14. Cornelis Dral 15 Harmen Abbring 16 Jan de Graaf 17 Gerrit Romein 18 Jacob van Truijen 19 Jan de  Langen 20, Jacob de Langen 21. Hendrik Pret

Art 7. De leden hebben recht van bijwoning der algemeene vergaderingen,  zij hebben recht voorstellen te doen welke minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering aan het bestuur  schriftelijk ingeleverd moeten worden. Voorts recht van interpellatie en stemrecht

Par.4. Het bestuur  Art.8. Door de leden wordt uit de mannelijke leden het bestuur der vereeniging gekozen, bestaande uit vijf leden welke onderling de ambten van voorzitter, vice voorzitter, secretaris penningmeester en loco secretaris penningmeester verdeelen.
Elk jaar op de eerste algemeene vergadering treedt één bestuurslid volgens rooster af, welke echter terstond herkiesbaar is.
Voor de eerste maal treden als bestuursleden op Jan Kater Czn voorzitter, Willem Dral Czn secretaris penningmeester, Jacob Kuiper Czn vice voorzitter Cornelis Fraaij Nzn loco secretaris penningmeester Adriaan Slinger.

Art 9. Het bestuur vertegenwoordigt in den meest algemeenen zin van het woord de vereeniging in en buiten rechten, het zorgt inzonderheid voor eene zo mogelijk geregelde vervulling van den predikdienst, van het onderwijs en van de catechisatie in de gemeente Oostzaan en IJpolder en kan daartoe een of meer bezoldigde leden der vereeniging aanstellen. Het bestuur heeft het recht leden te schorsen op eigen initiatief of op initiatief der leden wanneer zij ins trijd met artikel 1 of 2 der statuten handelen of een oneerbaar leven leiden. Het bestuur heeft het recht van interpretatie der statuten en stelt bij huishoudelijk reglement de werkzaamheden der vereeniging, hare dienaren en al wat meer te reglementeeren mocht zijn, vast.

Par.5. De voorzitter. Art. 10 De voorzitter en bij diens ontstentenis of afwezen de vice voorzitter heeft de leiding der vergaderingen, deze opende en sluitende met gebed en het lezen van een deel uit den Bijbel. Hij moet de voorstellen van het bestuur of de leden, mits tijdig ingediend, ter tafel brengen en zorgt voor de goede orde der vergaderingen.

Par.6. Secretaris Penningmeester Art.11. De secretaris penningmeester en bij zijn ontstentenis de loco secretaris-penningmeester houdt de notulen der vergadering, bewaart het archief en de bibliotheek der vereeniging en doet al het schriftelijk en financieel werk van de vereeniging. Hij legt rekening en verantwoording van zijn financieel beleid over het voorgaande jaar af op de eerste vergadering van elk jaar met overlegging van de nodige schrifturen en geldwaarden ter staving daarvan. De rekening en verantwoording wordt nagezien door twee leden door de vergadering daartoe te benoemen en na goedkeuring en onderteekening door deze door de vergadering definitief goed- of afgekeurd.

Art.12. Bij ontstentenis van bestuursleden wordt in de volgende algemeene vergadering onmiddellijk tot benoeming van de nieuwe leden overgegaan. Inmiddels kunnen de bestuursleden elkander onderling vervangen. Met ontstentenis wordt gelijk gesteld algehele onbekwaamheid of onmogelijkheid om zijn burger- of godsdienstplichten te vervullen.

Par.7. Vergaderingen  Art.13. Er worden in het jaar vier algemeene vergaderingen gehouden, één in januari, één in april, één in Juli en een in October. Op initiatief van het bestuur of minstens twintig  leden kunnen door het bestuur bijzondere vergaderingen tezamen geroepen worden.

Par.8. Stemming Art.14. Alle stemmingen geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken omtrent zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, omtrent personen beslist het lot. Stemmingen omtrent personen geschieden met gesloten briefjes omtrent zaken door rondvraag.

Par. 9. Inkomsten Art.15. De inkomsten der vereeniging bestaan uit de contributiën der leden, donatieën of erflatingen.De inkomsten der vereeniging mogen uitsluitend aangewend worden tot bevordering van het doel der vereeniging in art.1 uitgedrukt. Eventuele belegging van het saldo mag slechts geschieden in onroerende goederen, solide hypotheeken of inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld.

Par.10. Statutenwijziging Art.16.  Statutenwijziging met voorbehoud der Koninklijke goedkeuring (op art.1.16 en 17 na, die onveranderlijk zijn) mag slechts geschieden met ¾ der aanwezige stemmen na persoonlijke en algemeene oproeping ter vergadering ad hoc van alle leden met duidelijke aanwijzingen der voorgestelde veranderingen.

Par.11. Ontbinding der vereeniging Art.18. Tot de ontbinding der vereeniging mag niet worden overgegaan dan na algemeene en persoonlijke oproeping minstens 4 weken van te voren van alle leden met duidelijke aanwijzing van het te behandelen voorstel van ontbinding.
Het voorstel tot ontbinding moet voorts worden aangenomen met ¾ der aanwezige stemmen uitmakende 2/3 van het ledental. Met inachtneming overigens van de bepalingen van artikel 1702 Burgerlijk Wetboek zullen de overblijvende baten  der vereeniging het zij in goederen of geld bestaande door de liquidateur gegeven moeten worden aan die vereeniging, stichting of gemeente in Nederland wier grondslag materieel geheel overeenkomt aan die dezer vereeniging ter keuze van het bestuur of bij onstentenis daarvan ter zijner keuze.

Par. Duur der vereeniging Art.18. Deze vereeniging is aangegaan voor den tijd van negenentwintig jaren aanvangende op de dag der Koninklijke goedkeuring.
                                                                                   (volgen de ondertekeningen)
Goedgekeurd bij zijner Majesteits besluit van 1 juni 1890 nr 20

                                                                                   Mij bekend 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser


 
meer details

 
Digitale Kerkdienst
26-11-2023  

Ds. Sjaak Visser
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten
november / eerste helft december 2023


Deadline volgend nummer:
 2 december 2023
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.