Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk.
 
 
Bij de kerkdiensten...

Bij de kerkdiensten...

Op deze pagina staan de inleidingen van de kerkdiensten
die ik in de grote kerk te Oostzaan voor zal gaan.

Ik hoop u weer spoedig bij onze PKN Gemeente Oostzaan
te verwelkomen.

Ds. Carola Dahmen.
 
17 januari 2021 - Noorderkerk te Zandam (digitaal)

17 januari 2021 - Noorderkerk te Zandam (digitaal)

Orde van dienst 17 januari 2021 Noorderkerk te Zaandam (Digitaal)

Inleiding op de dienst

Aanstaande zondag zijn de Zaanse gemeenten Wormer en Oostzaan te gast in Zaandam, in de Noorderkerk. Een gezamenlijke kerkdienst, een gezamenlijk feest vieren wij. En dat in een tijd dat er weinig te vieren valt. En toch lezen wij teksten over feest en vreugde of beter gezegd: het verlangen naar het feest en de vreugde voor alles en iedereen. Jesaja die droomt van de intieme liefdesband tussen God en Jeruzalem die de hele aarde omspant (Jesaja 62:1-5). En in de Schriftlezing uit Johannes wordt bij het eerste teken van de Messias al gedroomd van de opstanding op de derde dag, de nieuwe Messiaanse tijd die aanbreekt (Johannes 2:1-11). We horen twee stemmen uit het verleden, maar het zouden zomaar twee stemmen uit het heden kunnen zijn. Musici en voorgangers uit alle drie gemeenten werken mee aan deze dienst: Harma Beenes en de cantorij o.l.v. Koos Lith zorgen voor de muziek. Evert Kaai neemt de kinderen mee naar een bijzonder feest. En ds. Bart Vijfvinkel en ds. Carola Dahmen laten verschillende stemmen uit verleden en heden horen. 

Orgelspel
Welkom 
Psalm 66:1, 2 
Votum en groet 
Gezongen Kyrie (uit Taizé) door de cantorij
Kyriegebed
Glorialied 305:1, 2, 3
Moment met de kinderen 
Kinderlied “Het lied van de bruiloft te Kana” (Alles wordt nieuw I, 18)
Gebed van de Zondag 
1e lezing Jesaja 62:1-5 
Lied 176:1, 6 
2e lezing Johannes 2:1-11
Lied 525:1, 2, 3
Overdenking & orgelspel 
Cantorij “Wirf dein Anliegen auf den Herrn” (Mendelssohn)
Gebeden en “Do Lord, remember me” door de cantorij
Stilte en Onze Vader
Mededelingen
Slotlied 791:1, 4, 5, 6
Wegzending en zegen 
Orgelspel

Ds. Carola Dahmen

 
01 maart 2020 - 1e zondag 40 dagen-tijd

01 maart 2020 - 1e zondag 40 dagen-tijd

Op de eerste zondag van de 40 dagen-tijd lezen we het verhaal van Jezus in de woestijn (Matteus 4:1-11). Zoals het in veel godsdienstige tradities gebruikelijk is om in een bepaalde tijd van het jaar te vasten, is dit ook een vasten-verhaal: Jezus eet 40 dagen en 40 nachten niets in de woestijn, tot hij grote honger heeft. Maar behalve om het vasten, gaat het erom hoe hij met verleidingen omgaat. In Genesis 2 en 3 gaat het ook over het omgaan met verleidingen - een mislukking met grote gevolgen. En het is opvallend: voor de zogenaamde zondeval was er sprake van een “wij”, daarna is de verbondenheid in deuken. 

Ds. Carola Dahmen

 
16 februari 2020

16 februari 2020

In deze dienst nemen we afscheid van Marion van Elst als diaken en vieren we de bevestiging van Dik de Vries als ouderling-kerkrentmeester. De dienst staat dan ook in het teken van ons gemeente-zijn. De teksten die we lezen (Jesaja 6 en Matteus 5:17-26) zijn weliswaar pittige teksten, maar ze werpen ook een licht erop wat het betekent om je dienstbaar te stellen aan een gemeente en waarvoor we überhaupt gemeente met elkaar zijn. Jesaja zegt: "Hier ben ik.” Een onvolkomen mens die het toch erop waagt om met God te gaan. En ook Jezus roept op om het anders te doen dan wij gauw geneigd zijn te doen. Om de vicieuze cirkel van onenigheid te doorbreken, om niet je gelijk te halen, om van je koppigheid af te zien. Jesaja en Jezus laten ons een weg zien die we niet alleen kunnen gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig, een ander naast ons op wie we kunnen steunen, de Ander die ons het geloof inblaast dat er toekomst is, hoop voor allen.

Ds. Carola Dahmen

 
01 februari 2020 - De Preekstoel

01 februari 2020 - De Preekstoel

Voor de meeste protestanten en zeker de meeste protestante predikanten is de preek het hoogtepunt van de hele kerkdienst. Velen komen naar de protestantse kerk voor de preek. Dat legt een enorme druk op de preek en meestal valt het dan ook tegen. Zoals de theoloog Miskotte schreef: de preek is een waagstuk. En zoals Paul Oskamp in zijn boekje over de stukjes en beetje bij de kerkdienst schrijft: [een preek]: “het moet te denken geven en troosten; het gaat om uitleg van de bijbel en om persoonlijk appel; mensen willen het vertrouwde horen, en nieuwe dingen. En dan moet het, beïnvloed als wij zijn door de televisie, ook nog kort en krachtig, sprankelend, persoonlijk, dialogisch en op onze situatie betrokken zijn. Dat moet wel haast op een teleurstelling uitlopen.” Je zou wel medelijden kunnen krijgen met al die predikanten voor wie het proces van een preek-schrijven de hele week en met name de zaterdag (avond) voelbaar kleurt. Eigenlijk kan niemand “goed” preken. Als er al iets gebeurt in de preek, dan is het Gods Woord dat geschied en daar hebben we nou net geen invloed op

Ik moet bekennen dat ik zelf enorm ervan hou om preken te schrijven en ik meet mezelf aan, dat het resultaat er (soms of regelmatig) ook mag zijn. Dat neemt niet weg, dat een preek smaakgevoelig is en ik weet dat ik het nooit iedereen naar de zin kan maken, dat ik regelmatig gevoelens kwets of mensen op de tenen trap, de Schrift geweld aandoe, in platitudes verval of het juist zoek in de abstractie voor de “veiligheid”. En toch: ik vind preken geweldig. Het is een ambacht, een vak, maar ook een kunstwerk waar alle taken van een predikant samen komen.
Maar uiteindelijk is het doel van de preek om niet het woord van de predikant te laten klinken, maar het Woord van God. En zoals gezegd, daar hebben we nou net geen invloed op. We kunnen het wel faciliteren, denk ik. Dat probeer ik tenminste wanneer ik een preek schrijf en hou. Maar ook de luisteraar heeft daarin een taak. De oren gespitst houden om dat Woord van de Eeuwige onder, tussen of voorbij de monoloog van de predikant te horen. Soms is het maar een zin of een woord. Of juist een woord dat ontbreekt. Een beeld dat opgeroepen woord of een gevoel dat we net niet kunnen vatten.

Maar ook (en nu preek ik tegen mezelf): de preek is niet het hoogtepunt van de dienst! Het is (slechts) onderdeel ervan. In de vroege kerk bestond DE PREEK niet echt, maar was het met name commentaar op de schriftlezing. Dat commentaar werd zittend gegeven door de bisschop die bij het altaar zat, in navolging van Jezus die ook zittend in de synagoge de Schrift uitlegt (Luc 4:20). Later werd, met name vanwege de akoestiek, een preekstoel gebruikt en die kwam onder invloed van bepaalde klooster-orders centraal in de kerk te staan. Ergens las ik dat de preekstoel ook wel als symbool kan worden verstaan van Jezus’ preek op de berg: de Bergrede, een rede over vrede, als symbool voor de preek. Ook in de reformatie was de preek van groot belang en was de preekstoel het centrale punt in de kerk. De laatste tijd komen Woord en Sacrament weer dichter bij elkaar en worden in nieuwere gebouwen geen enorme preekstoelen meer neergezet.

De discussie in Oostzaan of je wel of niet op de preekstoel moet gaan preken is bekend. In het begin vond ik het maar niks om beneden te blijven, ik ben al zo klein van stuk, dacht ik. Maar op de preekstoel staan voelt in Oostzaan toch ook een beetje raar. Uiteindelijk wissel ik het maar af en ga met name als de kerk goed gevuld zit op de preekstoel staan. Maar de symboliek van de preek in navolging van de Bergrede, die spreekt me wel aan, en mensen die het niet zo mooi vinden als de predikant op de preekstoel staat kunnen misschien de volgende keer maar aan die symboliek denken. En anderzijds, als je het niks vindt, wanneer de predikant beneden blijft, ook dat heeft een traditie in de oudere kerk en roept het beeld op van Jezus die in de synagoge de Schrift uitlegt.

Ds. Carola Dahmen

 
31 december 2019 - Schriftlezingen

31 december 2019 - Schriftlezingen

Op 31 december komen wij voor een vesper bij elkaar. Voor de een is het een avond van feesten, de ander wacht misschien een eenzame avond. Hoe het ook voor ons is, we schuilen nog even bij elkaar en bij de woorden uit de Schrift. Zingen en bidden. Laten 2019 achter ons en begroeten het nieuwe jaar.

Ds. Carola Dahmen

 
25 december 2019 - Schriftlezingen

25 december 2019 - Schriftlezingen

Op kerstochtend lezen wij het kerstevangelie van Johannes “In het begin was het Woord” (Johannes 1). Johannes heeft het ook over de komst van Jezus in onze wereld, net zoals Lucas. En toch pakt Johannes het een stuk filosofischer aan dat Lucas met zijn engelen en herders. Toch gaat het om hetzelfde. Met kerstmis wordt Jezus geboren, God bevrijdt. Licht wordt geboren. Toekomst. Vrede voor allen. Het bijzondere van Johannes is de taal die hij gebruikt. Toen in zijn tijd, was dat een taal die zowel Joden als Grieken konden verstaan. Johannes schrijft multicultureel, voor iedereen te verstaan. Verstaan wij het vandaag ook nog? Multicultureel wordt het ook met de muziek: Het herenkwartet Fierstemmig zingt zowel uit de Russisch-orthodoxe traditie als Engelse kerstklassiekers. 

Ds. Carola Dahmen

 
24 december 2019 - Schriftlezingen

24 december 2019 - Schriftlezingen

In de kerstnacht vieren wij de geboorte van Jezus. We lezen met elkaar uit Lucas 2, en het geschiede, maar wat eigenlijk? In welke groot wereldgebeuren wordt Jezus geboren? Lucas verbindt op een indrukwekkende wijze het grote met het kleine verhaal. De vrede op aarde wordt verbonden met de vrede in ons midden. En zo wordt er nog een verbinding gemaakt: de verbinding tussen dat oude kerstverhaal en ons eigen leven. We zingen met elkaar kerstliederen en Crescendo en het orgel omlijsten de dienst muzikaal. 

Ds. Carola Dahmen

 
22 december 2019 - Schriftlezingen

22 december 2019 - Schriftlezingen

Op de 4e advent vieren wij dit jaar de doop van Jonas van Eijk, zoon van Bram en Dunja, broer van Casper. We lezen uit de profetie van Jesaja die het heeft over de geboorte van Emmanuel. Over Emmanuel zingen we in het mooie adventslied O kom, o kom Emmanuel. Dat lied is internationaal bekend (we zingen dan ook een paar coupletten in het Engels, want Jonas wordt ook in het Engels opgevoed) en oorspronkelijk in het Latijn. Als je de eerste letters van de coupletten waar het over gaat aan elkaar leest (Sapentia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex, Emmanuel) dan krijg je omgedraaid het woord Ero Cras wat betekent “Ik zal er morgen zijn”. Had u vermoed dat er zoveel betekenis in dit oude adventslied zit? Over belofte en toekomst zal het gaan, zowel in. Verband met de doop van Jonas als in verband met het kerstfeest dat nadert.

Ds. Carola Dahmen

 
14 december 2019 - Schriftlezingen

14 december 2019 - Schriftlezingen

Veel voorgangers kiezen op zondag de schriftlezingen die op het oecumenisch leesrooster staan. Het oecumenisch leesrooster kun je op internet vinden, als je geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld op de website van de Raad van Kerken. Voor elke zondag staan daar meerdere lezingen: een lezing uit het Oude Testament, een Psalmlezing, een brieflezing en een evangelielezing. Vaak hebben die lezingen wat raakvlaktes met elkaar. Veel voorgangers kiezen voor de lezing uit het Oude Testament en het evangelie en laten de Psalm zingen. De brieflezing valt vaak weg. Ergens is dat jammer, want de brieven zijn buitengewoon interessant, maar in een kerkdienst zijn ze soms ook best wel lastig te volgen. Niet alleen houden de teksten onderling verband, ze houden ook verband met de tijd van het (kerkelijke) jaar.

Het oecumenisch leesrooster kent drie jaren, jaar A, B en C. In jaar A wordt doorgaans het evangelie naar Mattheüs gevolgd, in Jaar B Marcus en in Jaar C (dat was het afgelopen jaar) lees je Lucas. Dat betekent dat zich het rooster om de drie jaar herhaalt. Op bijzondere dagen, zoals Kerstmis of Pasen of de tijd na Pasen, staat het evangelie naar Johannes op de lijst. Verder zijn er ook nog alternatieve lezingen (zo was dit jaar in de herfst de alternatieve lezing rond David en Saul) en zijn er verder ook nog andere variaties te vinden. Kortom: het zit een beetje ingewikkeld in elkaar, maar als je het eenmaal doorhebt, is het vrij logisch.

Ikzelf kies vaak de lezingen die op het oecumenisch leesrooster staan (met speciale diensten, in de zomertijd en soms zomaar kies ik ook gewoon een keer wat anders: we moeten ook geen slaaf van het rooster worden!). Het voordeel is natuurlijk dat je het niet zelf hoeft te bedenken welke lezingen je kiest en is de link tussen Oude en Nieuwe Testament soms een echte eyeopener. Maar dat is niet de enige reden. Als je volgens het rooster preekt, betekent dat, dat deze lezingen op veel meer plaatsen in Nederland en wereldwijd tegelijkertijd klinken. Toen mijn oma nog leefde, keek ze altijd op zondag ochtend naar de kerkdiensten op de Duitse televisie en daardoor preekte ik vaak over dezelfde teksten die mijn oma die ochtend ook had gehoord. Zo verbindend kan het zijn. Het verbindt ons met de wereldwijde kerk. En een nader voordeel is, dat je het als voorganger (en als gemeente) met deze lezing moet doen. Er staan niet altijd leuke lezingen op het rooster. Soms zijn ze wreed, vervreemdend (ook al is het een gegeven dat je door het volgen van het oecumenisch leesrooster veel bijbelteksten nooit leest – ik zou haast zeggen: de meest vreselijke bijbelteksten staan niet op het rooster), soms spreken ze ons wel aan. Dat wij het moeten doen met de lezingen maakt duidelijk dat de bijbel een boek is dat als een ‘andere stem’ tot ons komt. Ze zet ons op een ander been, confronteert, bevestigt soms onverhoopt, verrast, raakt en tilt boven onszelf uit. Zó hadden we het zelf niet kunnen verzinnen.

Ds. Carola Dahmen
 

 
01 december 2019 - Bij de Tijd

01 december 2019 - Bij de Tijd

In de kinderdienst op 1 december was het thema “Hopen”. Toevallig las ik onlangs de aankondiging dat de ‘theoloog van de hoop’, Jürgen Moltmann, in december in het kader van de wereldraad van kerken zijn nieuwste boek zal presenteren. De Duitse theoloog Moltmann vierde twee jaar geleden zijn 90ste verjaardag en maakte zo’n 50 jaar geleden furore met zijn boek “Theologie van de hoop” waarmee hij ook in Nederland beroemd werd. En al die tijd is hij de theoloog van de hoop gebleven. Ook nu nog is de kern van zijn denken over geloof “hoop”. Hopen – ook in onze tijd. In een tijd van ecologische crisis, politieke onrust, terrorisme, populisme. Hoop betekent voor hem het komen van Christus. Maar dat betekent niet dat we stilletjes af moeten wachten tot Christus komt en alles nieuw zal maken. Nee, die hoop op de komst van Christus in onze levens geleefd en beleefd betekent dat we ontevreden worden met de toestand van deze wereld. Het betekent dat we ons verzetten tegen alles wat de komst van Christus in de weg staat.

Eigenlijk, zo bedacht ik me, is Moltmann niet alleen de theoloog van de hoop, maar bij uitstek ook de theoloog van advent. Want de adventstijd is juist een tijd van hopen, de tijd waarin we de geboorte van Christus, de komst van licht, vrede, gerechtigheid verwachten. Maar net zoals Moltmann benadrukt, moeten we het niet passief afwachten. Maar die geleefde hoop, een oprecht verwachten en verlangen van deze vrede, die doet ons nu al opstaan om de vrede handen en voeten te geven. Om ons te verzetten tegen welke ongerechtigheid ook, hoe klein of groot ook in onze levens. Om vrede te leven, vrede te spreken, vrede te willen voor alles en allen. Zo’n hopen is niet abstract, speelt zich niet alleen in ons hoofd en hart af, maar elke dag opnieuw. In de manier waarop we met de mensen om ons heen omgaan, wat we consumeren, welke leiders we volgen, waarvoor we ons inzetten, welke keuzes we maken in het leven, waarvan we blij worden (ja, zelfs zo klein is het).

Aan Moltmann is al vaker gevraagd of hij, de theoloog van de hoop, niet na al die jaren ‘hopen’ cynisch is geworden van het hopen. Is de wereld wel beter geworden in de afgelopen 50 jaar? Cynisch worden, dat is iets wat ons ook met kerstmis kan overkomen. Elk jaar van vrede op aarde zingen, terwijl nog steeds bommen vallen, kinderen verhongeren, mensen worden uitgebuit, de waarschuwingen over de opwarming van de aarde steeds dreigender worden. Juist met kerstmis kunnen we ons afvragen: waar hebben we het eigenlijk over?

Cynisch, nee, cynisch is Moltmann niet. Hoogbejaard geeft hij nog lezingen, maakt zich boos over natuurrampen, zoekt verbinding met andere religies. Ik denk dat komt, omdat Moltmann niet zomaar hoopt. Het is geen menselijke hoop die hij koestert. Maar het is een verlangen naar gerechtigheid dat enerzijds vertrouwen krijgt door goddelijke belofte en anderzijds voor zichzelf steeds weer een droom schept: Vrede op aarde, voor alles en iedereen, alleen zo en niet anders moet het zijn. Bij minder dan vrede op aarde leggen we ons niet neer.

Daarom vieren we kerst. Telkens weer. Omdat we ons niet neerleggen bij de kruisiging van goedheid, bij de dood met al zijn gezichten. Daarom vieren wij de geboorte, het nieuwe begin van God die komende is. Altijd, tot er vrede is.

Ds. Carola Dahmen

 
24 november 2019 - De laatste zondag van het kerkelijk jaar

24 november 2019 - De laatste zondag van het kerkelijk jaar

Deze zondag  is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor de 1e Advent, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Zoals elk jaar staan we dan stil bij de mensen die afgelopen jaar en langer geleden zijn overleden. We steken kaarsen voor hen aan, noemen hun namen hardop en in onze harten. We lezen met elkaar als Schriftlezing Psalm 46. Eigenlijk is het raar om een psalm te lezen, want het was en is een lied. Zingen, muziek - dat is voor velen van ons ook troostend, juist in momenten van afscheid nemen, wanneer de dood het leven neemt. We willen ons dan ook troost te binnen zingen, de cantorij gaat ons voor in het zingen. Maar ook troostende woorden en gebaren met elkaar delen. Iedereen is van harte welkom. In het bijzonder wanneer u iemand wilt gedenken en voor hem of haar een kaars wilt ontsteken. 
 

 
03 november 2019 - "06/11 De dankdag voor het gewas"

03 november 2019 - "06/11 De dankdag voor het gewas"

Op zondag 3 november kijken we met een schuin oog naar komende woensdag, 6 november, de dankdag voor het gewas. Dat is qua imago een uit de tijd geraakte gedenk-dag, maar zeker in deze tijd toch hoogst actueel. Denk maar aan het stikstofprobleem, de protesterende boeren, klimaatverandering, lokaal en biologisch eten, voedselbanken en armoede...
We lezen uit 1 Kronieken 29 en Lucas 17 - de lezingen voor de dankdag. In Kronieken komen we weer koning David tegen met een dankgebed. Ook in Lucas 17 gaat het - naar mijn mening - om het danken. Mijn stelling voor de komende zondag is: danken is moeilijker dan oogsten. Van harte welkom in de dienst.

 

 
20 oktober 2019 - Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

20 oktober 2019 - Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Een vriendin van mij die organist is, vertelde een keer dat ze een vorige zondag een eyeopener heeft gehad. Toen heeft namelijk een predikant die in de dienst voorging waarin ze speelde het volgende gebed om de Geest uitgesproken: “Geest van God, kom naar beneden. Amen.” Je zou zeggen: die predikant heeft zich er makkelijk van af gemaakt. Maar voor mijn vriendin was het een openbaring. Ze zei: “Dat is precies waar het Gebed om de Geest om gaat. Ik heb al zoveel gebeden om de Geest gehoord (ze is al 50 jaar organist!). Sommige gebeden zijn mooi, inspirerend. Andere gebeden raken me niet, daar kan ik niet mee bidden. Maar de essentie werd me pas afgelopen zondag duidelijk. Het gebed om de Geest is gewoon dat Gods Geest naar ons komt.”

Misschien herkent u de ervaring van mijn vriendin over de verwarring waarvoor de afzonderlijke gebeden bedoeld zijn. In onze diensten worden verschillende gebeden uitgesproken en soms kun je echt mee bidden en anders misschien minder. Sommige gebeden zijn mooi of raken en andere vind je eerder afstotend. Maar waarover elk van de gebeden precies gaat, dat is vaak niet zo duidelijk meer.

Het gebed om de Geest (of gebed om de verlichting met de Heilige Geest) is voor mij persoonlijk ook een soort nieuw gebed. In de Lutherse traditie, waaruit ik voortkom, bestaat namelijk het gebed om de Geest in de dienst niet. Dat komt door een iets andere theologische opvatting over de bijbel. In de Lutherse traditie gaat men namelijk in navolging van Luther ervan uit, dat de Geest met het Woord komt. Dat het lezen van de bijbel (op een bepaalde manier) voor zichzelf spreekt, dat Gods Geest door de Bijbelse woorden werkt. In navolging van Calvijn is men iets minder optimistisch over de “vanzelfsprekendheid” van de bijbel. In deze traditie (waarin we ook in Oostzaan staan) wordt met het gebed om de Geest gebeden dat de bijbel zich voor ons opent, dat de Geest in het Woord aanwezig is.

Ik denk dat in onze huidige tijd het gebed om de Geest heel belangrijk is. Want de bijbel is voor ons helemaal niet meer vanzelfsprekend. Zeker als je niet in de kerkelijke traditie bent opgegroeid, is de taal van de kerk vaak wartaal. Maar ook als je wel heel vertrouwd bent met de bijbel en de traditie, dan nog is (of moet) de bijbel een vreemde zijn, een tegenover die niet geruststellend vertrouwd is. We willen op andere gedachten worden gebracht, worden verlicht. We willen een woord horen dat een Woord blijkt te zijn, een Woord voor ons, dat ons binnenste verlicht. Daar bidden we om met het gebed om de Geest.

Ds. Carola Dahmen
 

 
06 oktober 2019 - "De zalving van David" (Hoe het verder ging...)

06 oktober 2019 - "De zalving van David" (Hoe het verder ging...)

En het verhaal van David gaat verder met 1 Sam 21. Nu is hij op de vlucht voor koning Saul en komt bij het heiligdom om brood vragen. Jezus haalt dit verhaal later weer aan wanneer hij het heeft over het minder streng toepassen van de regels voor de Sabbat. De priester in het heiligdom heeft alleen de toonbroden, gewijd, heilig brood voor David. Heilig brood? Is er dan ook onheilig brood? En zou niet alle brood, al het voedsel, al het goede van de schepping heilig voor ons moeten zijn? Uit het nieuwe testament lezen we uit Lucas 17.

 

 
15 september 2019 - "De zalving van David" (2e verhaal)

15 september 2019 - "De zalving van David" (2e verhaal)

Dit najaar volgen wij in de kerkdiensten het verhaal van David en Saul. Spannende verhalen zijn het, soms ook gruwelijk en het Godsbeeld past niet in ons straatje.

Het tweede verhaal over onze reeks over David is de “bijbel-verhaal-topper” hoe David Goliat verslaat. Dit verhaal doet aan als een spannende jeugdroman: de kleine jongen die de reus te slim af is en de overwinning binnen haalt. Het goede wint boven het kwade. Maar is het zo simpel? Welke lagen zitten er nog meer in dit verhaal? En heeft het ook iets ermee te maken hoe wij vandaag de dag kerk willen en moeten zijn?

 
01 september 2019 - "De zalving van David"

01 september 2019 - "De zalving van David"

Dit najaar volgen wij in de kerkdiensten het verhaal van David en Saul. Spannende verhalen zijn het, soms ook gruwelijk en het Godsbeeld past niet in ons straatje.

We lezen over het begin van Davids’ koningschap en zijn concurrentie met de zittende koning Saul. Op 1 september lezen we uit 1 Sam 16, de zalving van David. De profeet Samuel krijgt van God de opdracht om een zoon van Isai te zalven als koning omdat God Saul als koning heeft verworpen. Een heuse staatsgreep, God lijkt niet eens voor een leugentje terug te schrikken wanneer hij de profeet Samuel op pad stuurt.
Waarom heeft God Saul eigenlijk verworpen?
En waarom is de uitverkoren koning, de gezalfde, juist de jongste zoon, een herder en ook nog eens iemand waarop niemand gerekend had?

 
23 juni 2019 - "Wat zeg je?"

23 juni 2019 - "Wat zeg je?"

De schriftlezing waarop het thema gebaseerd is komt uit:
Genesis 11, het verhaal over de toren van Babel.
Volgens dit bijbelverhaal spraken mensen ooit een taal en iedereen begreep elkaar. Maar doordat de mensen probeerden om een toren tot in de hele te bouwen, bracht God daar verandering in en begonnen de mensen allerlei talen te spreken en elkaar niet meer te verstaan. Soms denk je: zou het niet mooi zijn als iedereen dezelfde taal zou spreken? Als iedereen elkaar zou begrijpen? Alle neuzen dezelfde kant uit? Maar zou dat niet ook juist heel eng zijn, als er alleen maar uniformiteit was, alleen maar meer van hetzelfde?

We vieren in deze dienst veelkleurigheid en dat doen we samen met de groep “Kerkdiensten verstandelijk gehandicapten Zaanstreek - Waterland”. Van harte welkom!

 
13 januari 2019 - "Ongestraft mag liefde bloeien"

13 januari 2019 - "Ongestraft mag liefde bloeien"

In deze dienst staan we stil bij het feit dat deze week een regenboogvlag wapperde bij het gemeentehuis van Oostzaan, een symbool van gelijkwaardigheid van ieder mens en vrijheid voor alle mensen om te zijn wie ze zijn.
De protestantse kerken in de Zaanstreek hebben met elkaar afgesproken het lied: Ongestraft mag liefde bloeien met elkaar te zingen, als teken met verbondenheid met god en met elkaar.

 
25 december 2018 - Kinderkerstdienst - De vierde wijze

25 december 2018 - Kinderkerstdienst - De vierde wijze

Op kerstochtend staat het verhaal van “De vierde wijze” centraal.
Jong talent uit onze gemeente beeldt de zoektocht van de onbekende wijze Arbatan uit, hoe hij steeds maar de nieuwe koning misloopt.
Of komt hij de koning, de nieuwe ster toch voortdurend tegen? Zal zijn zoektocht uiteindelijk slagen?

Het kerstverhaal wordt afgewisseld met kerstliederen en na de dienst kunnen we elkaar bij koffie en thee goede kerstdagen toewensen.

 
24 december 2018 - Kerstnachtdienst

24 december 2018 - Kerstnachtdienst

In de kerstnachtdienst vieren wij de geboorte van Jezus.
Jezus - het is niet zomaar een toevallige naam. Jezus betekent “God bevrijdt”. Maar er zijn nog meer namen in de bijbel die naar God en de Messias verwijzen. We cirkelen in deze viering rond de vraag wat de naam van God voor ons betekent. We lezen uit het eerste of oude testament over hoe de God met de naam “Ik zal er zijn” zich aan Mozes bekend maakt, waar de naam van God woont, horen Lucas vertellen over de geboorte van Jezus en Johannes hoe God ten volle - lichamelijk - in de naam gaat wonen. We wisselen kerstliederen, lezingen en gebeden af met gedichten van Karel Eykman en genieten van de bijdrage van Crescendo. Voor de dienst, rond 22:15 uur, worden bekende kerstliederen met elkaar gezongen.

 
23 december 2018 - Laatste Adventszondag

23 december 2018 - Laatste Adventszondag

Geboren voor het licht - Verhaaldienst
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Ton Senf, piano


Over de blindgeborene, die blinde man uit Johannes 9: 1 t/m 7, die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Ton Senf muzikaal deelneemt.

Het verhaal van de blindgeborene, dat op deze laatste Adventszondag een verrassende dimensie krijgt, wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Mens die liefde doet. Ton Senf zorgt hierbij voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn gedichten neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

 
16 december 2018 - 3e Advent

16 december 2018 - 3e Advent

De derde Advent wordt ook wel Zondag Gaudete genoemd. Gaudete betekent “Verheug u”.
De zondag is vernoemd naar de Schriftlezing, Filippenzen 4 waarin Paulus de mensen oproept om blij te zijn.
Ook in Sefanja 3 klinkt blijdschap en jubel en de cantorij verhoogt de feeststemming door het zingen van oud-Nederlandse advents- en kerstliederen.

Maar kunnen wij ons mee verheugen of is ons zoveel blijdschap te veel?
Is er voldoende reden voor ons persoonlijk om blij te zijn of vreten de zorgen aan ons?
En wat moet je dan, wanneer er maar geen ruimte is voor vreugde?

 
02 december 2018 - 1e Advent

02 december 2018 - 1e Advent

Deze zondag begint het nieuwe kerkelijke jaar met de eerste Advent. We ontsteken de eerste kaars die ons als het ware wegwijs naar kerstmis. Elke week een lichtje meer, elke week iets dichter bij het grote feest van de geboorte van Jezus.
We lezen uit Zacharia 14 en Lucas 21.

Duistere teksten zijn het, over ondergang en onheil.
Hoe past dit in de Adventstijd?
Op welke manier kunnen apocalyptische teksten over het einde van de wereld ons toch hoop geven en ons doen verlangen naar liefde en vrede?

 
25 november 2018 - Eeuwigheidszondag

25 november 2018 - Eeuwigheidszondag

Op 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook soms wel Eeuwigheidszondag genoemd. Met Advent, een week later, begint het nieuwe kerkelijke jaar - de tijd naar kerst toe.

Op Eeuwigheidszondag staan we stil bij onze dierbaren die zijn overleden. We steken kaarsen aan - voor hen en voor ons. Om de duisternis te verdrijven. Om hen te gedenken. Om het licht van God ons voor ogen te houden, dat dit licht sterker is dan de dood.

Het mannen-kwartet Fierstemmig ondersteunt met hun zang o.a. uit de Russisch-orthodoxe traditie de dienst en we lezen het verhaal van de opstanding van Lazarus uit de dood (Johannes 11). Een wonderverhaal waarin “opstanding” verschillende betekenissen krijgt.

 
18 november 2018

18 november 2018
Deze zondag willen wij een oude traditie in ere herstellen:
De oogstdienst. Het thema van de dienst is “voedsel”.

We duiken in de oude spijswetten van het Jodendom (Leviticus 11) en vragen ons af: heeft dit ook iets met ons te maken?
Hoe gaan wij eigenlijk met voedsel om? Hebben wij ook “spijswetten” die we onszelf opleggen? En kunnen we in de omgang met voedsel nog iets leren van de bijbel?

Ook vieren wij in de deze dienst de Tafel van de Heer met elkaar, over voedsel gesproken! En we zingen weer uit "De mis op de berg", het Kyrie en Gloria
(Lied 299g)
, dit keer helemaal op eigen kracht, zonder de ondersteuning van de voltallige cantorij.

Om duidelijk te maken dat voedsel niet alleen voor onszelf is, maar voor iedereen, willen wij op deze zondag de voedselbank iets meer meegeven dan normaal. Dus: laat ons delen in onze overvloed!
 
21 oktober 2018

21 oktober 2018
Op 21 oktober lezen we uit Psalm 98 en Efeziers 5:11-20.
In beide lezingen worden we opgewekt om te musiceren, om te zingen.

Dat laat de cantorij zich niet twee keer zeggen en komt in deze dienst voor ons zingen. We luisteren naar prachtige stukken van Haydn, Grieg en Duruflé. Wanneer we zo zingen of luisteren naar de cantorij en de muziek, dan weten we wel: muziek doet iets met ons. Muziek kan ons blij maken, maar ook verdrietig. Muziek kan ons bemoedigen en doen opstaan, maar muziek kan ons ook kleineren. Muziek is een krachtig medium. We denken erover na, wat muziek in de bijbel en voor ons betekent.
 
07 oktober 2018

07 oktober 2018
In de Schriftlezingen uit Maleachi 2:10-16 en Marcus 10:1-16 komen we woorden tegen die hard binnen kunnen komen: het gaat om echtscheiding en Jezus’ uitspraak dat wat God verbonden heeft, een mens niet mag scheiden.

We gaan zondag verder in op de achtergrond van deze uitspraak. Het zal blijken, dat Jezus niet zo zeer een verbod op echtscheiding voor ogen staat en mensen die gaan scheiden in diskrediet wil brengen (zoals zo vaak onder het mom van christelijkheid is gebeurd), maar dat het Jezus gaat om de rechten van de vrouw (en de man). En dat hij met name oog heeft voor het verdriet dat geschiedt wanneer welke vorm van trouw, vriendschap en liefde
dan ook verbroken wordt.
 
16 september 2018

16 september 2018
Schriftlezingen: Jesaja 25 en Lucas 19

We lezen met elkaar uit Jesaja 25 en Lucas 19, over het feestmaal van de volkeren en over het feestmaal bij de hoofdtollenaar Zacheüs thuis.
 
Beide verhalen lijken onwaarschijnlijk. De tekst over het feestmaal van de volkeren staat te midden van onheilsvoorspellingen en oorlogsverhalen van andere volkeren. En Zacheüs wordt beschreven als een geldgeile landverrader, het ergste van zijn soort. Toch komt die maaltijd er, zo wordt beschreven, gedroomd, beloofd. Op 16 september is het vredeszondag, elk jaar weer de start van de vredesweek in de derde week van september.

Kunnen we nog wel geloven in vrede. Vrede wereldwijd, vrede in ons midden, in de kerk, vrede in ons huis, in onze eigen ziel?
Met de startdienst, waarin we ook een agape-, een liefdesmaaltijd met elkaar delen, spreken we elkaar goede moed in: vrede, vrede! “Geef vrede, Heer, geef vrede!”
 
02 september 2018

02 september 2018
Schriftlezingen: Zacharia 8:4-8, 20-23 en Marcus 8:22-26

In Marcus lezen we het genezingsverhaal van een blinde die door Jezus met een speekselzalf  "behandeld" wordt.
De behandeling schijnt niet meteen aan te slaan, mensen lijken net wandelende bomen, de blinde kan nog niet scherp zien. Jezus moet een tweede keer de handen opleggen 
waardoor de ogen van de blinde werkelijk geopend worden.

Ook de tekst uit Zacharia stelt enigszins teleur: na de ballingschap
van het volk Israël en de terugkeer naar Jeruzalem is er nog steeds
geen sprake van de gehoopte en beloofde vrede.

In de woorden van Gerard Reve "Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?"  Een uitdagende maar ook reële vraag voor aanstaande zondag.
 
 
 
 

Kerkdienst:
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Theo Wielsma uit Uithoorn.
meer details

 
Digitale Kerkdienst
25-09-2022

Ds. Truus de Boer uit Oostzaan.
 
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Kerkbuurten

  
   
     Oktober 2022


Deadline volgend nummer:
21-10-2022, 12:00 uur.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.