Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostzaan - Zondag 10.00 uur Kerkdienst in de Grote Kerk!
 
 
Beleidsplan 2019-2023 ["Plan 19-23"]

Beleidsplan 2019-2023 ["Plan 19-23"]

Donderdag 10 januari vond de eerste kerkenraadsvergadering van 2019 plaats.

Als belangrijkste agendapunt stond op het programma: 
Plan 19-23 van de Protestantse Gemeente Oostzaan.

De belangrijkste punten zijn:
  • Wat gaan we doen?
We zijn als Protestantse Gemeente van Oostzaan van start gegaan met het maken van een plan voor de komende jaren. We hadden al een plan voor de periode 2015 tot en met 2018. Dit is voor het grootste deel gerealiseerd, dus nu maken we een plan voor de periode 2019 tot en met 2023. We hebben even gewacht met het maken van dit nieuwe plan totdat we een nieuwe predikant hadden en deze zou zijn ingewerkt. Nu Carola Dahmen al ruim een half jaar in onze gemeente actief is en haar draai heeft gevonden, vinden we de tijd rijp om verder vooruit te kijken.
  • Wat willen we bereiken?
Voor ons nieuwe plan willen we niet helemaal vanaf nul beginnen. Toen we het vorige plan hebben gemaakt, zijn we wel heel principieel vanaf het begin begonnen met een bezinning met elkaar en met onze omgeving. We hadden daarvoor mensen uit de dorp uitgenodigd, zoals wethouder en leden van de muziekvereniging. Dit leidde tot het Plan “Kerk in Dorp, Dorp in Kerk”. Deze keer beginnen we dus niet blanco, maar willen we voortbouwen op het plan dat we al volgeden. Hierin zijn naar onze mening geen fundamentele zaken gewijzigd en is het meeste nog steeds van toepassing op ons als kerkelijke gemeente.
  • Hoe gaan we dat doen?
We hebben in de kerkenraad 9 thema’s geformuleerd die we samen willen gaan uitwerken, samen met de kerkenraadsleden en samen met gemeenteleden die hieraan graag willen bijdragen. Ieder thema heeft iemand die als trekker van het onderwerp optreedt. Niet dat deze persoon dus bepaalt wat we willen en wat we gaan opschrijven, want dat doen we in samenwerking met elkaar. Hieronder staan de verschillende thema’s genoemd en is ook aangegeven wie hiervoor de contactpersoon is.

1. God en elkaar ontmoeten.                 
Contactpersoon Willie Dijkema
Ontmoeting verbindt en enthousiasmeert. Wij geloven dat het creëren en stimuleren van momenten van ontmoeting wezenlijk is voor het geloof. Als mensen elkaar veilig en in vrede ontmoeten, is God in hun midden. Zo wordt de kerk een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je er kunt zijn voor elkaar.

2. Bezieling & Bezinning - Vorming & toerusting     
Contactpersoon Dik de Vries
Geen bezieling zonder bezinning. Belangrijk onderdeel hiervan is vorming en toerusting, zoals geloofsinhoudelijk samen bezig zijn in gesprek, spirituele bezinning, activiteiten, bezoeken, verdieping van interessante vraagstukken en leerhuisavonden.

3. Jeugd en Jongeren                    
Contactpersoon Mirjam de Rijk
De Protestantse Gemeente van Oostzaan wil jongeren een veilige plek van ontmoeting bieden, met mogelijkheden tot bezinning en gesprek, waarbij een voortrekkersrol vanuit de eigen groep wordt gestimuleerd. Zeker in een situatie waarin de betrokkenheid van jongeren nog als beperkt wordt ervaren, is het zaak hiervoor aansprekende activiteiten te organiseren.

4. Zorg en omzien naar elkaar (ONE)            
Contactpersoon Erica Homburg
Bij ONE gaat het om zorg dichtbij en ver weg , om het bezoeken en aandacht geven aan mensen die daaraan behoefte hebben. Meestal worden gesprekken erg gewaardeerd. Soms is een bezoek wel eens lastig, als er bijv. sprake is van een ernstige of lastige situatie. Wat kunnen we hierin doen en hoe bereiken we mensen die daaraan behoefte hebben?

5. Ons gebouw: een open kerk            
Contactpersoon Gerard Homburg
Oostzaners, al of niet lid van onze Protestantse Gemeente, zien de kerk als hun gebouw. Voor de PKN in Oostzaan is dit vanzelfsprekend, maar ook voor anderen is de mogelijkheid gebruik te maken van deze prachtige ruimte. Het gebouw biedt op laagdrempelige wijze onderdak aan een zo breed mogelijk scala van spirituele, culturele en maatschappelijke activiteiten.

6. Kerk en financiën, incl. Stichting Vrienden        
Contactpersoon Ids Algera
We willen de financiën van de kerkelijke gemeente zo goed mogelijk op orde houden en het gebouw als huis voor het dorp op optimale en verantwoorde wijze exploiteren. Het gebouw biedt onderdak aan kerkelijke activiteiten èn aan seculiere activiteiten, waarvoor we een financiële vergoeding kunnen vragen.

7. PR beleid en communiceren naar en met gemeente.
Contactpersoon Frieda Flens
We werken er hard aan dat mensen weten wie we zijn en wat we doen. Ook houden we de mensen van de kerkelijke gemeente, ook zij die niet regelmatig naar de kerkdienst komen, op de hoogte van wat er plaatsvindt in de kerk/gemeente. PR/publiciteit is meer dan alleen Kerkbuurten/website; het gaat om alle communicatie met elkaar en met de ‘buitenwereld’.

8. De Kerkenraad vormgeven in licht van Kerk2025.    
Contactpersoon Ids Algera
Hoe organiseren we het samenwerken met en ondersteunen van alle groepen die in de kerk actief zijn. Vroeger was het bestuur van de kerkelijke gemeente tot in detail voorgeschreven en waren daarvoor ook veel mensen beschikbaar. In de praktijk zijn nu hiervoor nu veel minder mensen te vinden. In het PKN-plan Kerk2025 zijn veel meer mogelijkheden om het bestuur van onze gemeente vorm te geven.

9. Vrijwilligers enthousiast maken en houden  
Contactpersoon Anneke Hogenes
Onze activiteiten drijven nu op de inzet van betrokken kerkleden en vrijwilligers. Wij hebben verder geen “betaalde krachten”. Vrijwilligers hebben een grote betrokkenheid en motivatie. Aan de andere kant beseffen wij steeds meer dat van vrijwilligers veel wordt gevraagd of wellicht soms teveel. Laten we onze waardering voor vrijwilligers voldoende blijken? Moeten we minder activiteiten doen of kan de kring waaruit vrijwilligers worden geworven groter worden.

Uitnodiging
Wij willen iedereen uitnodigen met ons mee te denken over de toekomst. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd, klein of groot dat maakt niet uit.
U kunt aangeven over welk van de hiervoor genoemde thema’s u samen of met nog een paar andere gemeenteleden met de betreffende contactpersoon een bijdrage wilt en kunt leveren. Samen nadenken over dit thema en onze gemeente daarmee op dit thema verder brengen.

Neem hiervoor contact op met:
Frieda Flens – Meijer,    scriba@pknoostzaan.nl
Ids Algera,                      voorzitter@pknoostzaan.nl
terug
 
 
 
 

Kerkdienst 14 juli, dienst met extra welkom aan gehandicapten
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur

Voorganger:
Ds. Sjaak Visser 
meer details

 
Kerkbuurten
juli, augustus, september 2024


Deadline volgend nummer:
20 september 2024 
(Volgende blad is voor oktober)
 
Digitale Kerkdienst
7-7-2024 


Ds. Marianne van Amerongen
 
Agenda Grote Kerk

 

Druk op de afbeelding om
naar de Agenda te gaan.

 
 
Agenda Vrienden van de grote kerk Oostzaan


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.